แผนประกันภัยสำหรับการเดินทางในประเทศไทย ให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในประเทศ อุ่นใจตลอดการเดินทางกับ 7 แผนความคุ้มครองที่มาพร้อมค่ารักษาพยาบาลกรณีบาดเจ็บเนื่องจากอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง

Value for money

ราคาเบาๆ เริ่มต้น 10 บาท/วัน

Inpatient-Outpatient

อุ่นใจทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก
P

Evacuation

ค่ารถพยาบาลจากอุบัติเหตุจ่ายให้

ผลประโยชน์ที่จะได้รับ

การเสียชีวิตและสูญเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ

คุ้มครองสำหรับการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะสายตาหรือ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ ภายใน 180 วัน นับตั้งแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ

บริการให้ความช่วยเหลือทั่วโลกที่เป็นของเราเอง

เป็นผู้ให้บริการประกันภัยการเดินทางในประเทศไทย ที่มีบริษัทที่มีศูนย์ช่วยเหลือฉุกเฉินทั่วโลกเป็นของตัวเอง มีศูนย์ให้ความช่วยเหลือทั้งหมด 8 แห่งและมีพนักงานกว่า 1,000 คน ที่พูดได้หลากหลายภาษา พร้อมให้ความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง คุณจึงมั่นใจได้ยิ่งกว่าในคุณภาพการบริการและการเรียกร้องสินไหมทดแทนที่ไร้รอยต่อ

ความคุ้มครองที่ครอบคลุม

เรามีแผนความคุ้มครองชดเชยสูงถึง 1,000,000 บาท ในกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ และคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลถึง 100,000 บาท ด้วยความคุ้มครองที่ครอบคลุมอย่างแท้จริง

สรุปความคุ้มครอง

 • ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางในประเทศ (บุคคล-กลุ่ม )
 • คุ้มครองกรณีเสียชีวิต และการสูญเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ พร้อมค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ
 • ระยะเวลาคุ้มครอง 1-60 วัน

ตารางผลประโยชน์ และเบี้ยประกันภัย (บาท)

 
ผลประโยชน์ และเบี้ยประกันภัยแผน 1แผน 2แผน 3แผน 4แผน 5แผน 6แผน 7
สูญเสียชีวิตและสูญเสียอวัยวะ,ทุพพลภาพ (อบ.1)100,000200,000300,000400,000500,000700,0001,000,000
ค่ารักษาพยาบาล(เนื่องจากอุบัติเหตุ)100,000100,000100,000100,000100,000100,000100,000
เบี้ยประกันภัยต่อวัน10142025314259
เอกสารการสมัคร
 1. ใบคำขอเอาประกันภัย
 2. รายบุคคล : สาเนาบัตรประจำตัวประชาชน (รายกลุ่ม : แนบ File รายชื่อที่ระบุชื่อสกุล-วันเดือนปี เกิด-หมายเลขบัตรประชาชน)
 3. กรณีผู้เอาประกันภัยเป็นชาวต่างชาติ ใช้สำเนาใบอนุญาติทำงาน (Work permit)/สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport)
คุณสมบัติผู้สมัคร / เงื่อนไขการรับประกันภัย
 1. อายุ 1-75 ปี ,(อายุ 60-75 ปี รับประกันภัยสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท/แผน 5) (อายุเศษเดือนมากกว่า 6 เดือนให้ปัดเป็น 1 ปี)
 2. มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ ไม่มีโรคประจำตัวและไม่เป็นโรคร้ายแรงเช่น เช่น โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิต โรคมะเร็ง โรคเอดส์ โรคทางสมอง โรคตับ/ไต โรคไขข้อกระดูก เนื้องอก เป็นต้น
 3. กรณีชาวต่างชาติต้องมีสาเนาหนังสือเดินทาง (Passport)/ใบอนุญาตทำงานตามกฎหมาย (Work permit)
 4. เบี้ยประกันภัยขั้นต่ำ(ไม่รวมอากรแสตมป์ )สาหรับการออกกรมธรรม์แต่ละครั้ง ต้องไม่น้อยกว่า 300 บาทต่อกรมธรรม์
 5. สถานที่การเดินทาง ภายในราชอาณาจักรไทยเท่านั้น
 6. ระยะเวลาเอาประกันภัยการเดินทางแต่ละครั้ง ของผู้ได้รับความคุ้มครองจะเริ่มต้น และสิ้นสุดภายในระยะเวลาเอาประกันภัย ซึ่ง แบ่งออกเป็น 2 กรณีดังนี้
  6.1 กรณีเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ (Domestic) ความคุ้มครองจะเริ่มต้น ตั้งแต่ผู้ได้รับความคุ้มครองเดินทางออก จากที่อยู่อาศัยเพื่อเดินทางนั้น และ ดำเนินต่อเนื่องกันไปจนกระทั่งผู้ได้รับความคุ้มครองเดินทางกลับถึงที่อยู่อาศัย หรือวันที่และเวลา (24.00 น.) ตามที่ระบุไว้บนหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย
  6.2 กรณีผู้ได้รับความคุ้มครองเป็นบุคคลที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทย (Inbound) ความคุ้มครองให้เริ่มต้น ตั้งแต่ผู้ได้รับความคุ้มครองเดินทางถึงประเทศไทย หรือตามวันเวลาที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัย และดำเนินต่อเนื่องไป จนกระทั่งผู้ได้รับความคุ้มครองเดินทางออกจากประเทศไทย หรือวันที่และเวลา (24.00 น.) ตามที่ระบุไว้บนหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย
ข้อยกเว้นโดยสังเขป
การกระทำขณะผู้เอาประกันภัยอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรายาเสพติด การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง การแท้งลูก การรักษาฟัน(เว้นแต่เกิดจากอุบัติเหตุ) ปวดหลังเนื่องจากหมอนรองกระดูก/กระดูกสันหลังเคลื่อน/เสื่อม,อาหารเป็นพิษ ขณะแข่งรถ แข่งเรือ แข่งม้า แข่งสกี แข่งสเก็ต ชกมวย โดดร่ม(เว้นแต่การโดดร่มเพื่อรักษาชีวิต) ขณะขึ้น-ลงหรือโดยสารอยู่ในบอลลูนหรือเครื่องร่อน การเล่นบันจี้จั๊มพ์ การดำน้ำที่ต้องใช้ถังอากาศ ขณะเข้าร่วมทะเลาะวิวาท ขณะก่ออาชญากรรม ถูกจับกุม สงคราม การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ การรัฐประหาร ขณะปฏิบัติหน้าที่เป็นทหารตารวจหรืออาสาสมัคร,ขณะขับขี่ หรือ โดยสารรถจักรยานยนต์ ขณะผู้เอาประกันภัยขับขี่หรือปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานประจำอากาศยานใดๆ ขณะที่ผู้เอาประกันภัยกำลังขึ้นหรือกำลังลงหรือขณะโดยสารอยู่ในอากาศยานที่มิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสาร และ มิได้ป ระกอบการโดยสายการบินพาณิชย์ (รายละเอียด ข้อยกเว้นเพิ่มเติมตามกรมธรรม์ฉบับมาตรฐานที่ได้รับอนุมัติจากคปภ.)
[]
1 Step 1
ให้เราติดต่อกลับ
ชื่อ
นามสกุล
เบอร์โทรศัพท์
เรื่องที่ติดต่อ
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder