ข้อตกลง และเงื่อนไข

บริษัท จัดไป ดอทคอม จำกัด (“บริษัท”) เป็นผู้ให้บริการเว็บไซต์นี้ โดยมีเงื่อนไขว่าท่านที่เข้าชม เข้าถึง เข้าใช้ หรือได้รับเนื้อหา หรือข้อมูลใดๆ จากเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งหมายถึงเว็บไซต์ jatpai.com นั้น ถือว่าท่านยอมรับข้อกำหนดเงื่อนไขนี้ และตกลงผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไข เพราะฉะนั้นท่านโปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ รวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวโดยละเอียดด้วย หากท่านไม่ประสงค์จะยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข บริษัทขอให้ท่านยุติการใช้เว็บไซต์นี้ทันที

ขั้นตอนการทำงานผ่านเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้ของบริษัทมีขึ้นเพื่อเป็นเว็บไซต์ที่เสนอราคาผลิตภัณฑ์ประกันภัย โดยบริษัทมีการทำงานร่วมกับบริษัทประกันภัยบางราย หรือ ผู้รับประกันภัย นายหน้าประกันภัย ตัวแทนประกันภัย และ/หรือตัวกลางคนกลางประกันภัยอื่นๆ (รวมกันเรียกว่า “ผู้รับประกันภัยรายหนึ่งรายใด” หรือ “ผู้รับประกันภัย”)

ในกรณีที่ท่านสนใจผลิตภัณฑ์ประกันภัย และท่านได้ใส่กรอกข้อมูลส่วนบุคคลตามดังที่บริษัทได้กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมแล้ว เว็บไซต์ จะเสนอข้อมูลประกันภัยเบื้องต้น พร้อมทั้งจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับทางอีเมล และเบอร์โทรศัพท์ตามที่ท่านได้ให้ไว้

สิ่งที่ท่านต้องรับผิดชอบ
ท่านต้องใช้เว็บไซต์ของบริษัทในนามบุคคล ไม่ใช้ในเชิงพาณิชย์ ด้วยความสุจริต ไม่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย
การให้ข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อมูลอื่นๆให้แก่บริษัท ท่านรับรองว่าข้อมูลที่ท่านมอบให้เป็นความจริง ถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน
จะไม่ละเมิดมาตรการทางเทคโนโลยีที่มีอยู่ในเว็บไซต์ของบริษัท หรือ หลีกเลี่ยง หลบหลีก ลบ ทำให้ใช้การไม่ได้ แก้การกวนสัญญา ถอดรหัส หรือด้วยประการอื่นใดทำให้มาตรการใดๆที่บริษัทติดตั้งหรือใช้เพื่อป้องกัน หรือจำกัดการเข้าถึงส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์ของบริษัทหรือเนื้อหาที่ทำให้เกิดความเสียหาย
จะไม่ใช้ซอฟต์แวร์ เครื่องมือหรืออุปกรณ์ใดๆที่แทรกแซงเว็บไซต์ของบริษัท หรือการดำเนินงานที่ถูกต้องของเว็บไซต์ของบริษัท

ข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัว
นโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ด้วย การที่ท่านใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทถือว่าท่านได้ยอมรับว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้บริษัทมานั้นจะนำมาใช้บนข้อตกลงการใช้งานนี้ด้วย

ความคุ้มครองข้อมูลบริษัท
บริษัทเป็นเจ้าของเว็บไซต์ และข้อมูลและเนื้อหาทั้งปวง ตลอดจนรูปภาพทั้งหมดของบริษัท ข้อความ สัญลักษณ์ ตราสัญลักษณ์ แบบ เครื่องหมายการค้า ภาพกราฟฟิก ไฟล์ ที่แสดงอยู่ในเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งมีได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายและกฎข้อบังคับว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา

ท่านที่ใช้เว็บไซต์และบริการของบริษัทเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนบุคคลที่ได้รับอนุญาตตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้น ท่านจะไม่ใช้ทำสำเนา ส่ง ทำดีพ-ลิงค์ (deep-link) ทำไฮเปอร์ลิ้งค์สเครป (hyper-link scrape) ดาวน์โหลด แสดง ทำจำลอง ขาย ค้าขาย ทำการตลาด ใช้ประโยชน์ หาประโยชน์ ตีพิมพ์ เผยแพร่ แพร่ภาพ แพร่เสียง หรือทำซ้ำซึ่งทรัพย์สินทางปัญญาของเว็บไซต์หรือส่วนใดๆของทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าว เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท

ข้อกำหนดอื่นๆ ที่ควรทราบ
แม้บริษัทยังไม่ได้ใช้หรือบังคับใช้สิทธิของบริษัทตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฯเหล่านี้ บริษัทจะยังคงมีสิทธิที่จะใช้หรือบังคับใช้สิทธิดังกล่าวได้ในอนาคตไม่ว่าในเวลาใดๆ จะไม่ถือว่าบริษัทสละสิทธิดังกล่าวในกรณีที่บทบัญญัติใดๆ ของข้อกำหนดและเงื่อนไข ไม่อาจบังคับได้ ไม่มีผล เป็นโมฆะ นำมาใช้บังคับไม่ได้ หรือด้วยประการอื่นใด จะไม่มีผลต่อบทบัญญัติอื่นของข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ยังคงมีผลสมบูรณ์ ข้อกำหนดและเงื่อนไข เป็นความตกลงที่สมบูรณ์ระหว่างท่านและบริษัท และจะแทนที่สัญญาทั้งหมดก่อนหน้าไม่ในทางวาจาหรือที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่เกี่ยวกับเว็บไซต์ของบริษัทหรือการใช้บริการของบริษัทผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

กฎหมายและการระงับข้อพิพาท
ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายของประเทศไทย หากเกิดข้อพิพาทขึ้น บริษัทและคู่กรณีทุกฝ่ายต้องเสนอข้อพิพาทหรือสิทธิเรียกร้องต่อศาลที่มีเขตอำนาจในประเทศไทยเท่านั้น

การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข
บริษัทสามารถเปลี่ยนแปลง แก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขได้ เพื่อให้สอดคล้องกับช่วงเวลาและนโยบายของบริษัท และหากท่านไม่ประสงค์จะยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง บริษัทขอให้ท่านยุติการใช้เว็บไซต์นี้ทันที