แผนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA My Plus & PA My Save, PA Save Save

คุ้มครองอุบัติเหตุ

สูงสุด 3,000,000 บาท

Z

คุ้มครองภัยก่อการร้าย

ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ

สูงสุด 100,000 บาท

Z

คุ้มครองภัยการถูกฆาตกรรม/ลอบทำร้าย

P

ชดเชยรายได้ขณะพักรักษาตัวในโรงพยาบาล

วันละ 1,500 บาท

Z

คุ้มครองการขับขี่หรือโดยสาร รถจักรยานยนต์

สะดวก สบาย

สมัครง่ายโดยไม่ต้องตรวจสุขภาพ

เพียงแต่แถลงสุขภาพในใบคำขอเอาประกันภัย (การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัยหรือพิจารณาจ่ายเงินตามวัญญาประกันภัย)

บัตร PA Card ใช้สิทธิเข้ารักษาพยาบาล

ณ โรงพยาบาลในโครงการทั่วประเทศ (กรณีไม่ใช้บัตร PA Card สามารถเข้ารักษาพยาบาลได้ในโรงพยาบาลทุกแห่งโดยสำรองเงินจ่ายไปก่อนแล้วนำเอกสารมาขอเบิกคืนในภายหลัง)

สรุปความคุ้มครอง

 • ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA My Plus & PA My Save, PA Save Save
 • ผู้ได้รับความคุ้มครอง : ลูกค้าทั่วไป
 • อายุที่รับประกัน : 15-60 ปี (ต่ออายุได้ถึง 65 ปี)

ตารางผลประโยชน์ และเบี้ยประกันภัย (บาท)

Benefitsแผน 1แผน 2แผน 3แผน 4แผน 5แผน 6แผน 7
เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง100,000200,000300,000500,0001,00,0002,000,0003,000,000
ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุต่อครั้ง10,00020,00030,00050,000100,000100,000100,000
ค่าปลงศพหรือค่าใช้จ่ายจัดการงานศพ5,00010,00010,00015,00015,00015,00015,000
ค่าชดเชยรายได้ระหว่างพักรักษาตัวในโรงพยาบาล5005005005001,0001,0001,000
เบี้ยประกันรายปี อบ.1 (PA.1) อายุ 15-60 ปี1,1801,5201,8202,4404,4606,6598,708
เบี้ยประกันรายปี อบ.1 (PA.1) อายุ 5-14,61-65 ปี1,5301,9702,3603,1705,7908,15911,320
คุณสมบัติผู้สมัคร / เงื่อนไขการรับประกันภัย
 1. อายุ 5-60 ปี และต่ออายุได้ถึง 65 ปี
 2. มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ ไม่มีโรคประจำตัวและไม่เป็นโรคร้ายแรงเช่น เช่น โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิต โรคมะเร็ง โรคเอดส์ โรคทางสมอง โรคตับ/ไต โรคไขข้อกระดูก เนื้องอก เป็นต้น
 3. แผนประกันนี้ไม่ครอบคลุมถึง(ไม่รับประกัน) อาชีพที่ต้องใช้รถจักรยานยนต์เป็นประจำ ผู้ทำงานเกี่ยวกับวัตถุระเบิดหรือเหมืองใต้ดิน นักกีฬาอาชีพ พนักงานเดินเรือ กรรมกร ชาวประมง (ทหารและตำรวจกรมธรรม์ไม่คุ้มครองในขณะปฏิบัติหน้าที่)
 4. แผนประกันนี้ซื้อทุนประกันภัยรวมกันได้สูงสุดไม่เกิน 3,000,000 บาทต่อคน และไม่เกิน 2 ฉบับต่อคน
 5. ผู้ที่อยู่จังหวัดชายแดนภาคใต้(ได้แก้จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส) ซื้อแผนทุนภัยก่อการร้ายได้ไม่เกิน 10,000 บาท
 6. ผู้เอาประกันภัยที่เป็นชาวต่างชาติต้องได้รับอนุญาตให้ทำงานในประเทศไทยและอาศัยอยู่ในประเทศไทยถูกต้องตามกฎหมาย
 7. เบี้ยประกันภัยปรับเปลี่ยนตามช่วงอายุที่เปลี่ยนแปลง
เงื่อนไขที่สำคัญ
 1. กรมธรรม์เริ่มคุ้มครองเวลา 16.30 น. ของวันที่สมัครตามเงื่อนไขของบริษัทฯและชำระค่าเบี้ยประกันภัยครบถ้วน
 2. ค่าชดเชยรายได้ระหว่างเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล(HIP) : ไม่คุ้มครองการพักรักษาตัวในโรงพยาบาลด้วยโรคเรื้อรัง (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ที่เป็นมาก่อนการทำประกันภัย(Pre-existing Condition)
ข้อยกเว้นโดยสังเขป

การประกันอุบัติเหตุไม่คุ้มครอง : ขณะผู้เอาประกันภัยอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรายาเสพติด การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง การแท้งลูก การรักษาฟัน(เว้นแต่เกิดจากอุบัติเหตุ) ปวดหลังเนื่องจากหมอนรองกระดูก/กระดูกสันหลังเคลื่อน/เสื่อม ขณะแข่งรถ แข่งเรือ แข่งม้า แข่งสเก็ต ชกมวย โดดร่ม(เว้นแต่การโดร่มเพื่อรักษาชีวิต) ขณะขึ้นลงหรือโดยสารอยู่ในบอลลูนหรือเครื่อร่อน การเล่นบัจี้จั๊มพ์ การดำน้ำที่ต้องใช้ถังอากาศ การเข้าร่วมทะเลาะวิวาท ขณะก่ออาชญากรรม สงคราม การจราจลนัดหยุดงาน การปฏิวัติ การรัฐประหาร ขณะก่ออาชญากรรม ขณะปฏิบัติหน้าที่เป็นทหารตำรวจหรืออาสาสมัคร

เอกสารเรียกร้องค่าสินไหม

ค่ารักษาพยาบาล : ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล(ฉบับจริง), ใบรับรองแพทย์(ฉบับจริง), สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาบัตรประจำตัวผู้เอาประกันภัย(PA Card)

ค่าชดเชยรายได้ : สำเนาใบรับรองแพทย์, สำเนาใบแจ้งหนี้หรือสำเนาใบเสร็จรับเงิน, สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาบัตรประจำตัวผู้เอาประกันภัย(PA Card)

เสียชีวิต : สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้เอาประกันภัยและของผู้รับประโยชน์, สำเนาใบมรณบัตร, สำเนารายงานชันสูตรพลิกศพ, สำเนาหนังสือรับรองการตาย, สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกีบคดี

เอกสารการสมัคร
 1. ใบคำขอเอาประกันภัย
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 3. กรณีผู้เอาประกันภัยเป็นชาวต่างชาติ ใช้สำเนาใบอนุญาติทำงาน (Work permit) ควบคู่สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport)
หมายเหตุ

เงื่อนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นทั่วไปเป็นไปตามกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตูส่วนบุคคล

 • อบ. 1 : คุ้มครองการเสียชีวิต ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง สูญเสียอวัยวะ สายตา-ขา-แขน
 • อบ. 2 : คุ้มครองการเสียชีวิต ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง สูญเสียอวัยวะ สายตา-ขา-แขน-นิ้วมือ-นิ้วเท้า การรับฟังเสียงและการพูดออกเสียง
[]
1 Step 1
ให้เราติดต่อกลับ
ชื่อ
นามสกุล
เบอร์โทรศัพท์
เรื่องที่ติดต่อ
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder